Pracovník/pracovnice v sociálních službách - kvalifikační kurz

Pracovník/pracovnice v sociálních službách - kvalifikační kurz

2013/1088-PK, 150 hodin

Vhodné pro: zájemce o pracovní uplatnění v sociálních službách na pozici pracovník v sociálních službách. Absolvováním kurzu je splněna kvalifikace pro práci pečovatelky, osobní asistentky, pracovnice v domovech pro seniory, pečovatelské službě apod.

Akreditace: MPSV 2013/1088-PK

Počet hodin: 150 (90 hodin přímá výuka + 60 hodin praxe u poskytovatele sociálních služeb)

Cena: zajištění kurzu pro organizace dle vzájemné dohody o ceně. Cena pro individuální zájemce při otevření běhu kurzu je vždy stanovena pro každý kurz zvlášť.

Cílovými kompetencemi absolventa jsou základy pro práci pracovníka v sociálních službách, v oblastech stanovených v § 37 vyhlášky 505/2006 Sb. Základní znalost základní legislativy, kterou jsou upraveny sociální služby, zákona 108/2006 a vyhlášky 505/2006 Sb., orientace v sociálních službách, jejich dělení, znalost základních pojmů v sociálních službách, znalost financování sociálních služeb, zvláště příspěvku na péči. Základní znalost právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví v sociálních službách. Základní znalost standardů kvality v sociálních službách, jejich dělení a aplikace v praxi, znalost náplně činnosti klíčového pracovníka, znalost procesu individuálního plánování. Orientuje se v problematice ochrany práv uživatelů sociálních služeb a osob starších, vyžadujících dlouhodobou péči. Osvojí si základy metod sociální práce s jednotlivcem, skupinou a komunitou, základy psychologie a komunikace. Absolvent zná základy etiky jako vědeckého oboru, zná a umí rozlišovat základní pojmy, ví, co jsou to etické problémy a etická dilemata a umí zaujímat postoje k jejich řešení. Orientuje se v hodnotách lidské důstojnosti, rozumí souvislostem, kdy může být důstojnost člověka ohrožena. Účastník zná základy komunikace v pomáhajících profesích, funkcí komunikace a komunikačních pastí. Zná princip tzv. „čtyřrozměrného člověka“, umí využít modelu účelné komunikace. Zná základní pravidla laické krizové intervence. Ví co je syndrom vyhoření, jaké jsou příznaky, jak se projevuje, zná preventivní opatření včetně supervize. Zná základy prevence závislosti na sociální službě, základy problematiky zdravotního postižení, formy péče o osoby s různými typy postižení. Má základy krizové intervence, umí použít „laických“ technik krizové intervence (např. aktivní naslouchání). Ví co je problémové chování, jaké mohou být zdroje a rizika problémového chování, zná restriktivní opatření a podmínky k jejich použití dle § 89 zákona i ve smyslu ochrany práv uživatele služeb. Zná možnosti zvládání agrese, možnosti řešení konfliktních situací. Základy péče o nemocné, základy péče o lůžko, základy hygieny, polohování, použití kompenzačních pomůcek, základy výživy, prevenci dekubitů. Zná základní aktivizační techniky, základy péče o domácnost, vedení domácnosti, základy pedagogiky volného času.

Kontakt

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj
Dukelské náměstí 1419/22A
693 01 Hustopeče

775 246 953
775 246 954

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj 

je akreditovanou vzdělávací institucí na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí číslo: 2011/1453-I

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode